Mr. Darcy, Vampyre - Amanda Grange, Elizabeth Jasicki Thank god I'm finally done with this thing.